Winkelwagen  

Geen producten

EUR 0,00 Verzendkosten
EUR 0,00 btw
Totaal EUR 0,00

Winkelwagen Afrekenen

Opties nl | EUR
  • nl
  • EUR

+31(0) 75 3030019

Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden van Creamont BV, gevestigd te Koog aan de Zaan/Versie 2013/2014

1. Algemeen

Creamont: Creamont B.V., geregistreerd bij de bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59366508.

Klant: de partij die met Creamont een overeenkomst wil aangaan of aangaat.

Bestelling: verzoek van Klant tot het leveren van een zaak.

Schriftelijk: ook digitale berichten, bijvoorbeeld e-mail, gelden als schriftelijk bericht.

Toepasselijk recht: op de rechtsverhouding tussen Creamont en Klant is Nederlands recht van toepassing.

Bevoegde rechter: de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Creamont en Klant.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Creamont handelt uitsluitend onder toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van Klant van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Creamont, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.2 Door het plaatsen van een Bestelling verklaart Klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3- Aanbiedingen, prijsopgaven en prijzen

3.1 Mondelinge aanbiedingen, “toezeggingen” en prijsopgaven gelden pas als zodanig nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.

3.2 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Creamont gelden zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van prijswijzigingen, fouten en vergissingen (waaronder “druk- en zetfouten”).

3.3 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Creamont zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Prijsopgaven kunnen niet door aanvaarding door Klant tot een verplichting van Creamont leiden.

3.4 Aanbiedingen zijn naar de aard tijdelijk en gelden (dus) niet automatisch ook voor nabestellingen.

3.5 Alle afbeeldingen (foto’s, tekeningen etc.) en specificaties (o.a. gegevens betreffende gewicht, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc.) op communicatie van Creamont zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.6 Prijzen worden binnen de looptijd van een aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.7 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

 

4. Overeenkomst

4.1 Een overeenkomst tussen Creamont en Klant komt tot stand nadat een Bestelling door Creamont op haalbaarheid is beoordeeld en geaccordeerd.

4.2 Creamont heeft het recht om zonder opgave van redenen een Bestelling niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

5. Levering

5.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

5.2 Levering geschiedt door bezorging door de door Creamont ingeschakelde vervoerder op het adres van Klant. Creamont is gerechtigd namens Klant de (algemene) voorwaarden van de vervoerder te aanvaarden.

5.3 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Creamont bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar is), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de Bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

5.4 Creamont is te allen tijde bevoegd een Bestelling in gedeelten te leveren en van (deel)levering betaling te verlangen.

5.5 Aan de leveringsplicht van Creamont zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Creamont geleverde zaken een keer aan Klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

5.6 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief, aan de vermelde termijnen kunnen dus geen rechten worden ontleend.

 

6. Zichttermijn / herroepingsrecht

6.1 Indien sprake is van consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft Klant het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Creamont. Klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in ongebruikte, nieuw-staat verkerend. Indien de zaken zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht de geleverde zaken te retourneren in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Creamont er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan Klant wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van Klant.

6.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:

  • zaken die volgens specificaties van Klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken

 

7. Gegevensbeheer

7.1 Indien u een bestelling plaatst bij Creamont, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Creamont. Creamont houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

 

8. Garantie en conformiteit

8.1 Creamont staat er voor in dat de zaken voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.2 Een door Creamont, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Creamont jegens Creamont kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

8.3 Klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient Klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Creamont) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Creamont. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde zaken dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 30 dagen na levering aan Creamont schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en ongebruikt, in nieuw-staat verkerend. Indien Klant nalaat de geleverde zaken te controleren en/of ondanks constatering dat sprake is van een verkeerde, ondeugdelijk of incomplete levering het geleverde in gebruik neemt en/of beschadigd raakt doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4 Indien klachten van Klant door Creamont gegrond worden bevonden, zal Creamont naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met Klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Creamont en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Creamont) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Creamont gedekte bedrag.

8.5 De garantie als bedoeld in dit artikel geldt niet indien: A) en zolang Klant jegens Creamont in gebreke is; B) Klant de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Creamont en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

Artikel 9- Betaling

9.1 Betaling dient te allen tijde te geschieden binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur door middel van overmaking van het volledige bedrag op het door Creamont aangegeven rekeningnummer.

9.2 Creamont is steeds bevoegd vooruitbetaling te verlangen, alsmede pas met levering van de Bestelling aan te vangen nadat betaling is ontvangen.

9.3 Ingeval van overschrijding van de betaaltermijn:

* Is Klant in verzuim met ingang van de eerste dag na afloop van de termijn en derhalve over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd.

* Is Creamont gerechtigd uitvoering van de Bestelling op te schorten, zonder dat zulks kan leiden tot schadeplichtigheid

van Creamont.

* Is Klant verplicht op eerste verzoek van Creamont zekerheid te stellen.

* Is Klant verplicht op eerste verzoek van Creamont op andere wijze te betalen dan door geldoverdracht.

* Is Klant niet bevoegd reeds geleverde zaken te gebruiken.

9.4 Het is Klant niet toegestaan zonder instemming van Creamont enig bedrag met het aan Creamont verschuldigde te verrekenen of in mindering te brengen op een factuur.

9.5 Indien betaling na het verstrijken van de betalingstermijn genoemd in artikel 9.1 uitblijft en Creamont tot buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaat, is Klant buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

9.6 Ingeval Creamont na aanzegging tot gerechtelijke incassomaatregelen overgaat, is Klant gehouden de reële

kosten (derhalve niet slechts de zogenaamde geliquideerde kosten) te vergoeden die samenhangen met de betreffende

maatregelen en procedure(s).

 

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Eigendom van alle door Creamont aan Klant geleverde zaken blijft bij Creamont zolang Klant de vorderingen van Creamont uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2 De door Creamont geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.3 Klant is verplicht de geleverde zaken herkenbaar te houden en is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4 Klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Creamont of een door Creamont aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Creamont haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht Creamont onverwijld daarvan op de hoogte te stellen.

10.6 Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Creamont.

 

11. Beperking aansprakelijkheid

11.1 Creamont is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

11.2 Creamont is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten of voor schade door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking.

11.3 Iedere aansprakelijkheid van Creamont is beperkt tot maximaal de totale som van het factuurbedrag exclusief BTW en (verzend)kosten dat samenhangt met de levering van het betreffende goed waar de schade door is ontstaan/mee samenhangt. Deze beperking geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Creamont of (één van) haar medewerkers.

11.4 Alle eventuele aanspraken van derden, op welke grond dan ook (en uitdrukkelijk ook indien

die samenhangen met door Creamont geleverde zaken), komen volledig voor rekening en risico van Klant.

11.5 Iedere aansprakelijkheid van Creamont of door Creamont ingeschakelde partijen vervalt door het verloop van één jaar nadat (het betreffende gedeelte van) de levering is voltooid.

 

12. Overmacht

12.1 Creamont is niet aansprakelijk, indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van Creamont behoort te komen, waaronder –maar niet beperkt tot- vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden (daaronder begrepen wegafsluitingen of verkeersopstoppingen), werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Creamont alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen.

12.3 Creamont behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk is. In geen geval is Creamont gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

12.4 Indien Creamont bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Klant gehouden deze (deel)factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

13- Slotbepalingen

13.1 Deze voorwaarden zijn tevens bedongen voor werknemers en opdrachtnemers van Creamont.

13.2 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Aan de nietige of vernietigde bepaling komt in dat geval zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe.